Általános Szerződési Feltételek

 

Szolgáltató , szerver adatai, valamint elérhetősége:

Cégnév:

 Szita Team kft

Székhelye:

1188 Budapest,  Damjanich utca 78/b

Telephely:

1188 Budapest, Damjanich utca 78/b  

Cégjegyzékszám:

  

Bejegyző Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

 23102031-2-43

Statisztikai számjel:

  

Számlaszám:

  

Képviseli:

 Szitányi András ügyvezető

Telefon:

+36 30  3215869

E-mail cím:

admin@bankkontir.hu

 

 

Szerver szolgáltató adatai:

Név: RACKFOREST Kft.

Szervertermek címe: XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em.

VIII. kerület 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.  X. kerület 1108 Budapest, Kozma u. 2.
Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11., 5. em. B05001

a

Megrendelő adatai:

Cégnév:

Megrendelő Kft.

Székhelye:

 

Telephely:

 

Cégjegyzékszám:

 

Bejegyző Bíróság:

 

Adószám:

 

Statisztikai számjel:

  

Számlaszám:

  

Képviseli:

 

Telefon:

+36  

E-mail cím:

@

 

A jelen Szerződéskötés menetére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az . , a továbbiakban: Szolgáltató, és a Szolgáltató által nyújtott Banki könyvelést segítő szolgáltatást – mint Információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) – igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, Felhasználó) közötti szerződéskötési folyamattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Felek között kötött szerződés magyar nyelven, elektronikus formában kerül megkötésre, Szolgáltató által rögzítésre kerül, az utóbb hozzáférhető.  

 

 

1.      Jelen ÁSZF további rendelkezései Szolgáltató által nyújtott Banki könyvelést gyorsító szolgáltatás mint Információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra terjednek ki. A Megrendelő bármilyen fejlesztési igénye, amennyiben az megvalósítható, plusz költségekkel jár.  

 

2.      A jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

 

 

3.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

4.      A jelen szabályzat 2022.05.11. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF bármely rendelkezését egyoldalúan módosítsa a honlapján való hatálybalépést legalább 8 nappal megelőző – közzététellel mellett. Megrendelő ajánlattételének (a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó végleges szándék kifejezése a szerződés tervezetének áttanulmányozását és elfogadását követően) pillanatában hatályos ÁSZF az irányadó a szerződéskötés további lépéseire.

 

5.      Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató https://bankkontir.hu/login weboldalára (a továbbiakban: Weboldal), annak tartalmát bármilyen módon olvassa szerződéskötéses szándékot jelez, ajánlatot tesz, azokra tekintettel adatokat ad meg úgy jelen Szabályzatban és szolgáltató https://www.bankkontir.hu/adatvedelmi-iranyelvek/  címen közzétett – adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el e pontban meghatározott feltételeket, úgy nem jogosult Szolgáltatóval szerződést kötni, továbbá nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

 

6.      Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Telefon: +36 30 3215869

Internet cím:https://bankkontir.hu/

E-mail: info@bankkontir.hu

Telefonos nyitvatartási idő: munkanapokon 8:00 – 17:00 óra között

 

 

 

A szerződéskötés menete

 

7.      A szolgáltatás iránt érdeklődők emailben kapnak ajánlatot .

 

 

8.      Amennyiben Megrendelő megfelelőnek tartja a megkapott e-mailben közölt szerződés tervezetben leírt feltételeket, úgy aláírva elektronikus formában visszaküldve – Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját és jelen Szerződéskötés pontjait elfogadva fejezheti ki a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó végleges szándékát, mely szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatnak – így a Ptk. 6:64. § szakasza szerinti ajánlatnak – minősül és az a Szolgáltató részére nyomban hozzáférhetővé válására tekintettel nyomban hatályos. A szándék véglegesítéséhez szükséges továbbá annak tudomásulvétele, hogy a megrendelési szándék véglegesítése fizetési kötelezettséggel járhat.

 

9.      Felhasználónak és a Szolgáltatónak az ajánlat megtételét követően is lehetősége van annak módosítására,  az ügyfélszolgálat részére való e-mail küldéssel, a Szolgáltatóval közös egyeztetés után, új szerződés formájában.

 

 

10.  Szolgáltató a Megrendelő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a Megrendelő a postafiókjához nem fér hozzá, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben egy e-mail azért nem érkezik meg időben, mert az üzenet a „spam” mappába került, vagy Felhasználó az e-mail fiókjához tartozó szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni.

 

11.  Az összes jelen ÁSZF-ben szereplő elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 

12.  A Szolgáltatások, szolgáltatáscsomagok árának, pontos tartalmának változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja tekintettel arra, hogy azok csak tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre.

 

13.  Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

 

14.  Szolgáltató Weboldalának megtekintése és a szerződéskötés feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

15.  Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett képek, leírások, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a szolgáltatáscsomagok szélesebb körű megismerésére szolgálnak.  

 

16.  Szolgáltató adatkezelését GDPR (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a weboldalon közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

 

17.  Szolgáltató fenntart minden, a https://bankkontir.hu/ weboldala és annak aldomainjei bármely részének, részletének bármilyen módszerrel történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)

18.  A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után.

 

19.  Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.

 

20.  Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.

 

21.  Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2023.03.10.

 

 

YouTube
YouTube
Tiktok
Scroll to Top